Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla strony internetowej bip.gwpk.pl

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • - Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • - pliki nie są dostępne cyfrowo;
 • - brak odpowiedniej struktury dla artykułów;
 • - obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • - zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo;
 • - brak dostępu do treści za pomocą skrótów klawiatury.

Wyłączenia

 • - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • - filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi dnia: 2023-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Rybka, admin@gwpk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 284 22 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy z siedzibą ul. Zamkowa 11, 87-820 Kowal:

 • dostęp do budynku zapewniają schody zewnętrzne oraz podjazd,
 • brak miejsca postojowego ze stanowiskiem zarezerwowanym dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne,
 • pomieszczenia obsługi klientów usytuowane na parterze,
 • w budynku są toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • korytarze wewnątrz budynków posiadają szerokość co najmniej 1,20 m,
 • brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu oraz wzroku,
 • brak windy dla niepełnosprawnych.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2020-09-23
Data publikacji:2020-09-23
Osoba sporządzająca dokument:Marcin Rybka
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2269