Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy w Kowalu

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO z dnia 09.03.2017 r.

9 marca 2017

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO

W związku z planowaną realizacją projektów pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” oraz Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, działanie 4.5, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie studium wykonalności  dla ww. projektów.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
tel.: (54) 284 – 22 – 26
fax: (54) 274 – 11 – 05
e-mail: gwpk@xl.wp.pl

Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 37/1468/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2016 r. w sprawie powołania  dyrektora Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
tel.: (56) 62 – 18 – 255
fax: (56) 62 – 18 – 553
e-mail: marszał ek@kujawsko-pomorskie.pl
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia
CZĘŚĆ I

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”, na realizacje którego Gostynińsko-Włocławski ParkKrajobrazowubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 w Ramach działania 4.5 Ochrona Przyrody. Studium Wykonalności powinno być dostarczone w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD. Dokument powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi RPO WK -P 2014 – 2020.

CZĘŚĆ II
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego       pn. „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym”, na realizacje którego Gostynińsko-Włocławski ParkKrajobrazowubiega się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2010 w Ramach działania 4.5 Ochrona Przyrody. Studium Wykonalności powinno być dostarczone w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na płycie CD. Dokument powinien zostać opracowany zgodnie z wytycznymi RPO WK -P 2014 – 2020.

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach: 20.03.2017 r. – 12.05.2017 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
-  Opatrzona pieczątką
-  Posiadać datę sporządzenia
-  Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
-  Podpisana czytelnie przez wykonawcę

2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gwpk@xl.wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 17.03.2017 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :
-  wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
-  jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
-  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-  wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 17.03.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Anna Gołębiewska pod numerem telefonu (54) 284 22 26.

IX. Załączniki

  • Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
  • Formularz zgłoszeniowy dla propozycji projektu pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – załącznik nr 2
  • Formularz zgłoszeniowy dla propozycji projektu pn. „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” – załącznik nr 3
  • Program Funkcjonalno- Użytkowy dla zadania: „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” – załącznik nr 4
  • Program Funkcjonalno- Użytkowy dla zadania: . „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” – załącznik nr 5

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2017-03-09
Data publikacji:2017-03-09
Osoba sporządzająca dokument:Anna Gołębiewska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4596