Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO z dnia 01.02.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2017

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO

W związku z planowaną realizacją projektów pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego” oraz „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” w ramach RPO WK-P 2014 – 2020, działanie 4.5, zwracam się z zapytaniem ofertowym na przygotowanie dokumentacji projektowej dla ww. projektów.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: (54) 284–22–26
Fax: (54) 274–11–05
e-mail: gwpk@xl.wp.pl
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 37/1468/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.09.2016 r. w sprawie powołania  dyrektora Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: 56 62 – 18 – 255
Fax: 56 62 – 18 – 553
e-mail: marszalek@kujawsko-pomorskie.pl
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30

II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia  pn. „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego”, w tym: projektu budowlano-wykonawczego zmiany konstrukcji i pokrycia dachu, windy wraz z fundamentami i połączeniem z istniejącym budynkiem wraz  z niezbędnymi uzgodnieniami, instalacji elektrycznej do celów podłączenia windy, utwardzenia terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych oraz klimatyzacji pomieszczeń oraz rolet zewnętrznych okien parteru, małej architektury, wystroju wnętrz pomieszczeń pracowni edukacyjnej GWPK, na nieruchomościach oddanych w użyczenie zgodnie z Umową użyczenia zawartą w dniu 6 grudnia 2016 r. (załącznik 1) oraz nieruchomościach będących w trwałym zarządzie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego (załącznik 2, załącznik 3) na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego „Modernizacja pracowni dydaktycznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego ul. Kołłątaja 24, 87 – 820 Kowal” (do wglądu w siedzibie Zamawiającego). Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano- wykonawczego zmiany konstrukcji i pokrycia dachu uwzględniającego wszystkie niezbędne branże
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej - projektu budowlano-wykonawczego windy wraz z fundamentami i połączeniem z istniejącym budynkiem uwzględniającego wszystkie niezbędne branże
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego instalacji elektrycznej do celów podłączenia windy uwzględniającego wszystkie niezbędne branże
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
4. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego utwardzenia terenu wraz z odprowadzeniem wód deszczowych uwzględniającego wszystkie niezbędne branże
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego klimatyzacji pomieszczeń uwzględniającego wszystkie niezbędne branże oraz rolet zewnętrznych okien parteru – 16 m2 (klimatyzatory wraz z jednostkami zewnętrznymi indywidualne dla każdego z 4 pomieszczeń).
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
6. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego małej architektury (podjazdy dla osób niepełnosprawnych do istniejącej na terenie ogrodu „Rycykowy Zakątek” wiaty oraz altany) uwzględniającego wszystkie niezbędne branże
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego wystroju wnętrz pomieszczeń pracowni edukacyjnej GWPK, uwzględniającego wszystkie niezbędne branże. Projekt powinien uwzględniać wykonanie ekspozycji przedstawiających siedliska naturalne występujące  na terenie GWPK oraz montaż szyn do tworzenia wystaw fotograficznych. Ekspozycje należy zaprojektować z wykorzystaniem dermoblastów oraz innych materiałów naturalnych. Do ich realizacji należy uwzględnić światło sceniczne, dźwięki tj. naturalne odgłosy zwierząt, wielkoformatowe barwne fotografie.
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
8. Projektant zobowiązany jest do pozyskania mapy do celów projektowych,
9. Projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.
10. Na podstawie opracowanych projektów wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnienia wszelkich przyłączy.
11. W projekcie należy uwzględnić rozwiązania ergonomiczne oraz funkcjonalne dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.
12. Należy opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.
13. Należy opracować projekt instrukcji przeciwpożarowej.
14. Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenie budowlane oraz udzielenia zamówienia w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.).
15. Dokumentację należy oznakować zgodnie z wytycznymi RPO WK-P 2014 – 2020.
16. Zadanie uważa się za ukończone po ostatecznej akceptacji projektów przez zamawiającego.

CZĘŚĆ II
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym”, w tym: projektu budowlano-wykonawczego budynku głównego, gospodarczego, garażowego, zagospodarowania terenu, branży sanitarnej, branży elektrycznej, małej architektury, monitoringu terenu wraz z alarmem, instalacji teletechnicznych i multimedialnych,  wystroju wnętrz budynku głównego, instalacji przeciwpożarowej, na nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego (załącznik 4) oraz nieruchomości udostępnionej przez Starostę Włocławskiego (załącznik 5), na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego „Budowa stacji terenowo - badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z zapleczem technicznym” (do wglądu w siedzibie Zamawiającego). Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Przygotowanie dokumentacji projektowej -  projektu budowlano- wykonawczego budynku głównego, gospodarczego, garażowego, uwzględniającego wszystkie niezbędne branże
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
2. Przygotowanie dokumentacji projektowej -  projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu (utwardzenie gruntu kostką betonową, nasadzenia roślin, rozmieszczenie elementów edukacyjnych, wykonanie przepustów) uwzględniającego wszystkie niezbędne branże
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
3. Przygotowanie dokumentacji projektowej -  projektu budowlano - wykonawczego branży sanitarnej uwzględniającego szambo ekologiczne oraz pompę ciepła
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
4. Przygotowanie dokumentacji projektowej -  projektu budowlano - wykonawczego branży elektrycznej uwzględniającego panele fotowoltaiczne
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
5. Przygotowanie dokumentacji projektowej -  projektu budowlano - wykonawczego małej architektury – wiaty edukacyjnej drewnianej wraz z oświetleniem i gniazdami elektrycznymi, kamiennego kręgu ogniskowego, drewnianego ogrodzenia
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
6. Przygotowanie dokumentacji projektowej -  projektu budowlano - wykonawczego monitoringu terenu wraz z alarmem we wszystkich budynkach (głównym, gospodarczym, garażowym)
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
7. Przygotowanie dokumentacji projektowej -  projektu budowlano - wykonawczego instalacji teletechnicznych i multimedialnych w budynku głównym
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
8. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego wystroju wnętrz budynku głównego
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
9. Przygotowanie dokumentacji projektowej – projektu budowlano-wykonawczego instalacji przeciwpożarowej
a) Projekt budowlano-wykonawczy – 5 egz.,
b) Kosztorys inwestorski – 2 egz.
c) Przedmiar robót – 2 egz.
d) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz.
e) Dostarczenie płyty CD  z zapisaną w formacie PDF dokumentacją techniczną i STWiOR – 1 egz.
10. Projektant zobowiązany jest do pozyskania mapy do celów projektowych.
11. Projektant zobowiązany jest do wykonania odwiertów geologicznych dla pompy ciepła oraz studni głębinowej.
12. Projektant zobowiązany jest do opracowania operatów wodno – prawnych dla pompy ciepła i studni głębinowej.
13. Projekty muszą być zgodne ze wszystkimi pozwoleniami, uzgodnieniami, opiniami (np. BHP, ppoż. itp.) i ekspertyzami wymaganymi przepisami.
14. Na podstawie opracowanych projektów wykonawca zobowiązany jest do dokonania uzgodnienia wszelkich przyłączy.
15. W projekcie należy uwzględnić rozwiązania ergonomiczne oraz funkcjonalne dostosowujące obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych.
16. Należy opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie                            z wymogami obowiązujących przepisów.
17. Należy opracować projekt instrukcji przeciwpożarowej.
18. Dokumentację należy opracować w zakresie niezbędnym do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenie budowlane oraz udzielenia zamówienia w procedurze zamówień publicznych uregulowanych w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010  r. Nr 113, poz. 759 t.j. z późn. zm.).
19. Dokumentację należy oznakować zgodnie z wytycznymi RPO WK-P 2014 – 2020.
20. Zadanie uważa się za ukończone po ostatecznej akceptacji projektów przez zamawiającego.

IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach: 13.02.2017 r. – 31.03.2017 r.

V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
- Opatrzona pieczątką
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gwpk@xl.wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 08.02.2017 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :
- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 10.02.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 10:00 w siedzibie GWPK.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udziela Anna Gołębiewska pod numerem telefonu (54) 284-22-26.

IX. Załączniki
•    Umowa użyczenia zawartą w dniu 6 grudnia 2016 r. – załącznik nr 1
•    Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2011 r. nr WSPN.IV.7532.137.3.2011.JM – załącznik nr 2
•    Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 maja 2011 r. nr WSPN.II.77230-7/09  – załącznik nr 3
•    Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2011 r. nr WSPN.IV.77230-13/10
•    Zawiadomienie Starosty Włocławskiego z dnia 7 grudnia 2016 r. nr GGN.6852.96.2016
•    Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 6

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2017-02-01
Data publikacji:2017-02-01
Osoba sporządzająca dokument:Anna Gołębiewska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4443