Zapytanie ofertowe nr EOG/1/2017 z dnia 14.02.2017 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 lutego 2017

Na podstawie Umowy Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D w sprawie Projektu „BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko – pomorskim” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 zwracam się z zapytaniem ofertowym na promocję projektu, w tym: organizację konferencji zamykającej projekt, zlecenie komunikatów w prasie i radiach oraz zakupie tablic pamiątkowych.

I. Zamawiający
1. Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
NIP: 888 10 60 672
Regon: 000839932
Tel.: (54) 284–22–26
Fax: (54) 274–11–05
e-mail: gwpk@xl.wp.pl
Reprezentowany przez Pana Witolda Kwapińskiego, na podstawie Uchwały nr 21/697/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.05.2014r w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres pełnomocnictwa.
ul. Plac Teatralny 2
87 – 100 Toruń
NIP: 956 19 45 671
Tel.: (56) 62–18–255
Fax: (56) 62–18–553
e-mail: marszalek@kujawsko-pomorskie.pl
2. Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30


II. Tryb udzielania zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia ofertowego.


III. Opis przedmiotu zamówienia
Część I
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na organizacji konferencji zamykającej projekt w budynku Pracowni dydaktycznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego w Kowalu, w dniu 28.03.2017r. Organizacja konferencji powinna obejmować:
1. Zatrudnienie 4 prelegentów w celu wygłoszenia referatów.
Tematy:1) Omówienie przebiegu realizacji projektu BIO+ u lidera i partnerów (30min.)
2) Rezultaty wdrożenia projektu BIO+ (30min.)
3) Perspektywy wykorzystania inwestycji zrealizowanych w projekcie BIO+ (30min.)
4) Metody i formy edukacji dotyczące bioróżnorodności (30min.)
2. Serwis kawowy dla 70 osób
3. Obiad dla 70 osób
4. Druk 100 zaproszeń
5. Zakup baneru reklamowego

Część II
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zleceniu komunikatów dotyczących konferencji w prasie i radiach lokalnych na terenie województwa kujawsko – pomorskiego (okolice Brodnicy, Świecia, Torunia, Minikowa, Włocławka, Tucholi).

Część III
Wykonanie na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zakupie 5 tablic pamiątkowych.

 

Zadania wymienione w częściach I – III muszą zostać wykonane zgodnie z wytycznymi:
• Wymogi dotyczące informacji i promocji (załącznik nr 4 do Regulacji),
• Podręcznik Komunikacji i Identyfikacji Wizualnej wraz z Wymogami dotyczącymi informacji i promocji oraz wzorami materiałów informacyjno – promocyjnych zawartymi na stronie www.eog.gov.pl.


IV. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane w dniach:
Część I
28.03.2017 r.

Część II
13.03.2017 r. – 28.03.2017 r.

Część III
Do 28.03.2017 r.


V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna być:
- Opatrzona pieczątką
- Posiadać datę sporządzenia
- Zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- Podpisana czytelnie przez wykonawcę
2. Każdy oferent musi mieć możliwość wystawienia faktury VAT lub rachunku.
3. Każdy oferent może złożyć tylko 1 ofertę. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: gwpk@xl.wp.pl, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Zamkowa 11, 87 – 820 Kowal, do dnia 21.02.201 7r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. Ocena ofert
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 100%
2. Zamawiający odrzuci ofertę jeśli :

- wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu,
- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania cenowego,
- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.02.2017 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie GWPK w Kowalu.

IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Anna Gołębiewska pod numerem telefonu (54) 284-22-26.

X. Załączniki
• Wzór formularza ofertowego – załącznik nr 1
• Program konferencji – załącznik nr 2

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:GWPK
Data utworzenia:2017-02-14
Data publikacji:2017-02-14
Osoba sporządzająca dokument:Anna Gołębiewska
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:2090